ДОГОВОР ОФЕРТЫ
Договор публичной оферты
ФОП Нехлебаєва Катерина Емануїлівна (далі – Виконавець), який діє на підставі Статуту, дійсною офертою пропонує будь-якій фізичній особі (далі – ЗАМОВНИК) укласти Договір-оферту на надання послуг з проведення заходу, далі – Договір.

Відповідно до статті 435 і частиною 2 статті 437 Цивільного кодексу України (далі – "ЦК") в разі прийняття викладених нижче умов і оплати послуг, особа, яка провадить акцепт цієї оферти, стає ЗАМОВНИКОМ (Відповідно до статей 641, 642 ЦК акцепт оферти рівносильний укладенню договору на умовах, викладених в оферті).

У зв'язку з вищевикладеним, уважно прочитайте текст даної публічної оферти і, якщо Ви не згодні з будь-яким пунктом оферти, ВИКОНАВЕЦЬ в цьому випадку пропонує Вам укласти персональний договір на окремо обговорюваних умовах.

Повним і беззастережним акцептом дійсної публічної оферти є здійснення ЗАМОВНИКОМ оплати запропонованих Виконавцем послуг. Оплатою послуг вважається надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок.

1. ВИКОНАВЦЯ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Предметом Договору є надання виконавцем послуг з проведення заходу (далі – Захід) для Замовника. Детальний опис Заходу публікується виконавцем на сайті https://plasmaconf.com/trichology

1.2. По даному Договору Виконавець надає наступні послуги:

– підготовка програми Заходу;

– розробка плану проведення Заходу;

– проведення Заходу (в тому числі із залученням третіх осіб);

– повний організаційний супровід Заходу.

1.3. Умови, термін (дата), тривалість і місце проведенні Заходу обговорюється з ЗАМОВНИКОМ будь-яким з електронних способів зв'язку (viber, sms, whatsapp, telegramm, Facebook, mail та інше) ВИКОНАВЦЯ, які вказані на сайті https://plasmaconf.com/trichology

1.4. ЗАМОВНИК бере участь в Заході особисто (очно) або заочно

1.5. Заключення ЗАМОВНИКОМ цього Договору здійснюється шляхом послідовного здійснення дій (акцепту публічної оферти), зазначених у п. 1.6. Договору.

1.6. Для акцепту Договору ЗАМОВНИК здійснює послідовно наступні дії:

1.6.1. Здійснює ознайомлення з текстом Договору;

1.6.2. Ознайомлюється з детальною інформацією про Заході на сайті ВИКОНАВЦЯ;

1.6.3. Здійснює запит будь-яким з електронних засобів зв'язку (viber, sms, whats app, telegramm, Facebook, mail і ін.) ВИКОНАВЦЯ, які вказані на сайті https://plasmaconf.com/trichology

1.6.4. Купує Захід, оплачуючи його.

1.7. Даний Договір вважається укладеним і набирає чинності для Сторін з дати оплати послуг ЗАМОВНИКОМ. Оплата вноситься в розмірі не менше 50% передоплати. Датою оплати вважається дата надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок ВИКОНАВЦЯ.

2. УМОВИ УЧАСТІ У ЗАХОДІ


2.1. Для замовлення заходу ЗАМОВНИК повинен визначитися з тематикою і основною концепцією заходу на сайті, а також зробити заявку будь-яким з електронних способів зв'язку (viber, sms, whats app, telegramm, Facebook, mail та інше) ВИКОНАВЦЯ, які вказані на сайті https://plasmaconf.com/trichology

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. ВИКОНАВЕЦЬ ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ:

3.1.1. Здійснювати консультаційну підтримку відносно послуг, що надаються, порядку і правил оформлення Заявки по телефону (067) 362 80 66 або за допомогою електронної пошти ( електронна адреса aplasma.info@gmail.com )

3.1.2. Організувати і провести Захід відповідно до умов його проведення, опублікованих на сайті https://plasmaconf.com/trichology

3.1.3. Надати ЗАМОВНИКУ можливість приймати участь в Заході особисто (очно). ЗАМОВНИК також може передати право на участь в Заході будь якій третій особі за своїм вибором при умові повної оплати ЗАХОДУ і обов'язковому письмовому повідомленні ВИКОНАВЦЯ про контактні дані такої особи не пізніше, ніж за 2 (два) робочих дня до дати початку Заходу, а також при умові підтвердження ВИКОНАВЦЕМ участі такої третьої особи в Заході замість ЗАМОВНИКА.

3.1.4. В разі зміни умов проведення Заходe (ціни, дати, місця проведення та інших змін) повідомити Замовника не менше ніж за 1 (один) календарний день до початку дії таких змін.

3.1.5. Повернути сплачені грошові кошти замовнику в разі неможливості проведення виконавцем Заходу з причин, не залежних від волі ВИКОНАВЦЯ, за винятком випадків зазначених у цьому договорі.

3.2. Виконавець має право:

3.2.1. Проводить фото-, аудіо- і відео зйомку під час проведення Заходу і використовувати отримані матеріали на свій розсуд.

3.2.2. В односторонньому порядку змінювати вартість своїх послуг, а також інші умови проведення Заходу, а також умови цього Договору без попереднього узгодження з ЗАМОВНИКОМ.

3.2.3. Розробляти програму Заходу і визначати кількість і склад виступаючих на Заході.

3.2.4. Відмовити ЗАМОВНИКУ в наданні Послуг у випадку не оплати ( часткової оплати) за Умови в визначені строки, при порушенні правил участі в Заході. Представники ВИКОНАВЦЯ також мають право в будь який момент припинити проведення Заходу у випадку, якщо своїми діями такий ЗАМОВНИК створює незручності, а також заважають представнику проводити Захід. В такому випадку грошові кошти ЗАМОВНИКУ не повертаються.

3.3. ЗАМОВНИК зобов'язується:

3.3.1. Самостійно і своєчасно повідомляти ВИКОНАВЦЯ про дату, час Заходу.

3.3.2. Купуючи послуги ВИКИНАВЦЯ, зробити заявку будь-яким з електронних способів зв'язку (viber, sms, whats app, telegramm, Facebook, mail і т.п.) ВИКОНАВЦЯ, які указані на сайті https://plasmaconf.com/trichology, а також ознайомитися з затвердженим Виконавцем і опублікованими на сайті https://plasmaconf.com/trichology правилами проведення обраного Заходу.

3.3.3. Оплатити обраний Захід на умовах і по ціні, яка діє на даний Захід в момент оплати.

3.3.4. У випадку передачі права на участь в Заході третій особі не пізніше, ніж за 2 (два) робочих дня до початку Заходу, повідомити про це ВИКИНАВЦЯ і в письмовій формі повідомити всі необхідні дані нового учасника.

3.3.5. Повідомити ВИКОНАВЦЯ про зміни своїх контактних (персональних) даних в письмовій формі протягом доби з моменту таких змін.

3.3.6. В електронній формі повідомити ВИКОНАВЦЯ про відмову від участі в Заході не пізніше, ніж за 14 (чотирнадцять) календарних днів до початку Заходу, що несе за собою наступне:

– у випадку повідомлення про відмову від участі в Заході в термін більше ніж за 14 (чотирнадцять) календарних днів до початку Заходу виплачені замовником грошові кошти повертаються ВИКОНАВЦЕМ в повному об'ємі.

– у випадку повідомлення про відмову від участі в Заході в термін менше ніж за 14 (чотринадцять) календарних днів до початку Заходу.

– виплачені ЗАМОВНИКОМ грошові кошти не повертаються ВИКИНАВЦЕМ. Але ВИКОНАВЕЦЬ бере на себе можливість надати ЗАМОВНИКУ можливість прийняти участь в наступних заходах в рамках суми, яку він оплатив.

– у випадку не повідомлення про відмову від участі в Заході грошові кошти не повертаються ВИКОНАВЦЕМ.

3.3.7. Приходити на Захід точно в зазначений час, який затверджено в електронних засобах зв'язку. У випадку запізнення ЗАМОВНИКА виплачені грошові кошти не повертаються та не перераховуються.

3.3.8. ЗАМОВНИК зобов'язується проводити фото- і відеозйомку, а також аудіофіксацію за допомогою технічних та електронних засобів і пристосувань під час проведення заходу.

3.4. ЗАМОВНИК має право:

3.4.1. Вимагати від ВИКОНАВЦЯ дотримання умов дійсного Договору.

3.4.2. Приймати участь в Заходах особисто (очно) чи передати право на участь іншій особі при умові повної оплати Заходу і своєчасного (не пізніше, ніж за 2 (два) робочих дня до початку Заходу) письмового повідомлення про це ВИКОНАВЦЯ.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. У випадках невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором, Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України з урахуванням умов цього Договору.

4.2. Виконавець не несе відповідальності у разі неналежного надання послуги, якщо неналежне виконання стало наслідком недостовірності, недостатності або несвоєчасність наданих ЗАМОВНИКОМ відомостей, а також внаслідок інших порушень умов цього Договору з боку Замовника.

4.3. Виконавець не несе відповідальності за невідповідність наданої послуги очікуванням Замовника і / або за його суб'єктивну оцінку, така невідповідність очікуванням і / або негативна суб'єктивна оцінка не є підставами для повернення сплачених грошових коштів.

4.4. Виконавець звільняється від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов'язань, передбачених цим Договором, якщо це невиконання стало наслідком обставин невизначеної сили, які виникли після укладення Договору, в результаті подій надзвичайного характеру, які Сторони не могли ні передбачити, ні запобігти розумними заходами (форс-мажор ).

4.5. У разі, якщо замовником з причин, не залежних від Виконавця, не відвідав Захід і не повідомив ВИКОНАВЦЯ в своєму бажанні відмовитися від наданих послуг в терміни, зазначені в п. 3.3.6. Договору, то послуга вважається наданою належним чином і сплачені виконавцем грошові кошти поверненню не підлягають

5. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

5.1. Всі суперечки і розбіжності, що виникли в зв'язку з виконанням Договору, вирішуються Сторонами шляхом переговорів. Встановлюється обов'язковий претензійний порядок вирішення спорів, – до звернення в суд Сторона зобов'язана направити іншій Стороні письмову претензію, і тільки після закінчення 15 (п'ятнадцяти) календарних днів з дати її отримання іншою Стороною може звернутися з позовом до суду.

5.2. У разі недосягнення згоди між Сторонами, усі спори розглядаються в судовому порядку, відповідно до законодавства України.

6. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІТЬ

6.1. Всі інформаційні матеріали, що надаються виконавцем замовнику в процесі проведення Заходу, а також фото-, аудіо- і відеозйомка, що проводиться під час Заходу, є інтелектуальною власністю ВИКОНАВЦЯ, всі права на яку захищені законодавством України.

6.2. Незаконне використання (відтворення, поширення, імпортування, публічний показ і т.п.) зазначених матеріалів, інформації, творів і навчальних посібників ВИКОНАВЦЯ без письмової згоди останнього тягне за собою цивільну, адміністративну та іншу відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

7. ІНШІ УМОВИ

7.1. Дійсний Договір діє до моменту виконання сторонами всіх обов'язків.

7.2. Надана ЗАМОВНИКОМ інформація, надається електронним способом зв'язку, є невід'ємною частиною даного Договору.

7.3. Укладаючи даний Договір, ЗАМОНИК дає згоду на збір і обробку ВИКОНАВЦЕМ персональних даних ЗАМОВНИКА відповідно до закону від 27.07.2006 №152 «Про персональні дані» та положенню про даний Захід, затвердженому ВИКОНАВЦЕМ і опублікованому на його сайті в мережі Інтернет. Оброблення персональних даних включає також вчинення наступних дій: оброблення (включаючи збір, систематизацію, накопичення, збереження, уточнення (оновлення, зміни)), використання і всі інші дії, пов'язані з цілями і завданнями конкретного заходу.

7.4. ЗАМОВНИК також дає згоду на використання персональної інформації про себе, свої взаємовідносинах з ВИКОНАВЦЕМ, на використання ВИКОНАВЦЕМ всієї наданої ЗАМОВНИКОМ інформації про себе, свій бізнес, публікацію матеріалів про факт отримання послуг у ВИКОНАВЦЯ в засобах масової інформації – на телебаченні, радіо, в інтернеті, і друкованих виданнях, соціальних мережах, а також публікацію вказаних матеріалів на офіційному сайті і в соціальних ресурсах ВИКОНАВЦЯ. ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язується припинити збереження і обробку персональних даних ЗАМОВНИКА у випадку, якщо ЗАМОВНИК повідомив його про таку необхідність. Повідомлення може бути представлено в письмовій формі по електронній пошті aplasma.info@gmail.com

7.5. Укладаючи даний Договір, ЗАМОВНИК дає згоду на проведення ВИКОНАВЦЕМ фото-, аудіо-, та відеозйомки під час Заходу, в тому числі самого ЗАМОВНИКА, з подальшим використанням цих фото-, аудіо- і відеоматеріалів. У випадку незгоди ЗАМОВНИКА на надання прав на використання його зображень, він повідомляє про це ВИКОНАВЦЯ в письмовій формі по електронній адресі aplasma.info@gmail.com не пізніше, ніж за 3 робочих дня до проведення Заходу.

7.6. В тому випадку, якщо які-небудь умови Заходу, розміщені на сайті ВИКОНАВЦЯ multimed.ua або відображені в будь-яких інформаційних матеріалах ВИКОНАВЦЯ про Захід, що проводиться, будуть суперечити умовам дійсного Договору, то Сторони будуть керуватися умовами справжнього Договору.

7.7. У всьому іншому, що не передбачене даним Договором, відношення сторін регулюються діючим законодавством України.

7.8. ЗАМОВНИК підтверджує, що всі умови даного Договору йому зрозумілі і він приймає їх безумовно і в повному обсязі.

Політика повернення коштів

Будь ласка, уважно вивчіть ці правила, так як вони є умовами, за якими регулюється повернення коштів компанією A-Plasma і сайтом https://plasmaconf.com/trichology. Розміщення і оплата замовлення через https://a-plasma.com/trichology підтверджує Вашу згоду, що ці правила застосовні до цієї покупки, тому будьте впевнені, що Ви розумієте їх, перш ніж розмістити замовлення.
У разі неможливості виконання наших зобов'язань перед клієнтів, оплата повертається в повному обсязі.
Оплата за електронні товари (марафони, книги, аудіоматеріали, MP3, PDF, відео) в разі отримання вами до них доступу немає повертається.
Якщо Ви помилково / повторно оплатили наші послуги або оплатили їх в більшому розмірі, ніж було потрібно - гроші будуть повернуті.
Не пізніше 48 годин після помилкової / повторної покупки напишіть нам про це на aplasma.info@gmail.com лист у вільній формі про Ваше бажання повернути кошти, вказавши в темі листа «Повернення коштів» і обов'язково прикріпивши квитанцію з датою і способом платежу. Ваш запит буде розглянуто нами найближчим часом (максимум двох робочих днів).
Після розгляду вашого запиту ми вам повідомимо про результат і термін повернення.
Повернення грошей проводиться тим же способом, яким здійснена покупка. Терміни повернення платежу залежать від способу початкової оплати. Одержати більш детальну інформацію про статус повернення можна в технічній підтримці.
Комісія (якщо така передбачена платіжною системою за зворотний переклад грошей) буде вирахувана із суми, яка підлягає поверненню.
Спосіб оплати Терміни повернення
Кредитна карта від 3 до 5 робочих днів
Банківський рахунок від 3 до 5 робочих днів
Ми індивідуально розглядаємо кожен випадок і завжди намагаємося прийняти рішення в сторону клієнта, враховуючи обставини. Фінальне рішення за винятковими випадками залишається за нашою компанією.
Made on
Tilda